Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 27/04/2018

ACTA DEL CONSELL 27/04/2018

Órgano: Consell

Fecha: 27/04/2018
Localidad: VALÈNCIA

Temas: activitat parlamentària; ajudes; cessaments/nomenaments; consells d'administració; conveni; curriculum cicles formatius; declaració institucional; medi ambient; pressupost; rescabalament; retribucions; salut ; sector públic; declaració d'emergència; gestió documental; habitatge ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

27 D'ABRIL DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 27 d'abril de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

El president obri la sessió a les 09:30 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Presidència de la Generalitat

Resolució núm. 1362/IX

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolucions núm.: 1353, 1359(3), i 1360/IX

Interpel·lació RE. 100335

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

Pregunta núm.: 1428 (oral).

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Resolució núm. 1361/IX

 

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució núm. 1352/IX

 • Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució núm. 1359/IX

Preguntes núm.: 1421 (oral) i1423 (oral).

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Interpel·lació RE. 100531.

Pregunta núm.: 1427 (oral).

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Pregunta núm.: 1420 (oral).

 

 • Aprovació del contracte programa amb la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) per al període 2018-2020, i autorització de retribucions per a la Direcció General de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVSRE i el Comité Autonòmic de Creu Roja Espanyola de la CV, per a facilitar la integració dels recursos d'aquesta en els plans de protecció civil de la Generalitat.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 5/18, per obligacions contretes amb Kolor Litógrafos, SL en 2018, per import total de 5.716,77 € (IVA inclòs).

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre l‘IVAJ i la mancomunitat intermunicipal Barrio del Cristo, Aldaia-Quart de Poblet, per regular l'emissió de carnets d'alberguista i internacionals.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 22/2018 per obligacions contretes per la prestació de serveis en centres en 2016, 2017 i 2018, per import total de 3.486.524,98 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 30/2018 per obligacions contretes per la prestació de serveis en centres en 2018, per import total de 1.551.827,52 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Cessament de José Moreno Soler, i nomenament d'Eva Martínez Ruiz, com a representants de la Generalitat en el Consell Rector del Consorci València 2007.
 • Autorització de la modificació pressupostària següent:
 • 12.001/18-016

S'autoritza una transferència entre programes i capítols, en el pressupost de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, del capítol 2, programa 711.10, "Direcció i serveis generals", al programa 442.40, "Medi natural i avaluació ambiental" del capítol 6, per import de 26.209,62 €.

 

 

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Presa de coneixement de la declaració d'emergència d'actuacions a l'IES Jaume I de Borriana.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb l'Ajuntament de Montserrat per a la nova autorització de l'escola infantil de primer cicle.

 

 

 

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la Càtedra d'Empresa i Humanisme en 2018.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la Càtedra d'Economia del Bé Comú en 2018.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2018 per obligacions contretes amb diverses empreses per serveis prestats a l'INVASSAT en 2017, per import total de 315,56 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Declaració d'urgència de la tramitació del projecte de decret de modificació del Decret 81/2013 (Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana-PIRCV).
 • Autorització de la concessió de subvencions a les inversions en millora de les condicions de transformació i comercialització dels productes agrícoles.

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Diputació de Castelló per a la formació i difusió de valors associats a la transparència pública.

 

 

DECRETS

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Decret pel qual es regula la gestió documental, l'organització i el funcionament dels arxius de la Generalitat.
 • Decret pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Decret pel qual s'aproven les bases i la convocatòria per a la concessió de subvencions directes al col·lectiu de persones en situació de desocupació, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut durant 2018.

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Decret de nomenament de membres del Consell Valencià del Cooperativisme.

 

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Decret de regulació de la realització de l'informe d'avaluació de l'edifici d'ús residencial d'habitatge i el seu registre autonòmic.

 

 

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

 

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA, adopta els acords següents:

 

 • Cessament d'Empar Martinez Bonafé i nomenament de Juan Angel Poyatos León com a membres del Consell d'Administració.

 

 • Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU (CIEGSA), adopta els acords següents:

 

 • Cessament d'Empar Martinez Bonafé i nomenament de Juan Angel Poyatos León com a membres del Consell d'Administració.

 

 

 

El Consell retira l'assumpte següent que hi figurava al ordre del dia:

 

PROPOSTES D'ACORD:

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Proposta de criteri sobre la tramitació de la Proposició de llei de garantia dels drets d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització i retitulització de prèstecs hipotecaris i altres crèdits presentada pel grup Podemos-Podem

 

 

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda incorporar, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

 

Acords:

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Declaració institucional amb motiu del Dia internacional de l'asma.

La Iniciativa Global per l'Asma (GINA), projecte col·laboratiu de l'Institut Nacional del Cor, el Pulmó i la Sang dels Estats Units i l'OMS, impulsa el primer dimarts del mes de maig el "Dia mundial de l'asma". Enguany se celebra sota el lema "Mai massa prompte, mai massa tard".

El Consell, atenent el seu compromís polític, manifesta l'adhesió al Dia mundial de l'asma; el seu suport i solidaritat a totes les persones afectades i els seus familiars; com també tot el seu suport a les iniciatives i accions dutes a terme pels professionals sanitaris i les associacions de persones amb asma; garanteix la seua participació institucional en els plans promoguts per organismes d'àmbit autonòmic, nacional, europeu o mundial; i es seu compromís amb la prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de les persones amb asma, amb l'objectiu d'aconseguir reduir la càrrega d'aquesta malaltia.

 

L'OMS calcula que en l'actualitat hi ha 235 milions de pacients amb asma, que és una de les principals malalties no transmissibles. Està present en tots els països independentment del seu grau de desenvolupament, però més del 80 % de les morts per asma tenen lloc en països d'ingressos baixos i mig-baixos. És la malaltia crònica més freqüent en la infantessa. L'asma té una incidència en la nostra Comunitat al voltant del 6-8 per mil, semblant al que ocorre en el nostre entorn.

La Generalitat està compromesa en la millora en el diagnòstic i tractament de l'asma, i treballa amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels pacients, especialment en els objectius del programa de l'OMS: vigilància, prestant especial atenció a les poblacions pobres i desfavorides; prevenció primària, per a reduir l'exposició a factors de risc comuns; i augmentar la qualitat i l'accessibilitat de l'atenció sanitària en els diferents nivells del sistema sanitari, millorant l'accés a intervencions rendibles, inclosos els medicaments.

D'aquesta manera es facilita l'objectiu del Pla de Salut 2016-2020: "Millorar l'abordatge de les malalties respiratòries cròniques" que garantisquen la qualitat i la continuïtat assistencial.

 

 

 

DECRETS

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

 • Decret de nomenament de Zulima Pérez Seguí com a sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

 

 

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Decret de cessament de Zulima Pérez Seguí com a secretària autonòmica de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:08 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].