Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 23/03/2018

ACTA DEL CONSELL 23/03/2018

Órgano: Consell

Fecha: 23/03/2018
Localidad: València

Temas: activitat parlamentària; ajudes; centres docents; cessaments/nomenaments; cessió immoble; contractació administrativa; conveni; deute públic; finançament autonòmic; pressupost; reglament orgànic; rescabalament; retribucions; salut ; territori; universitats; ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

23 DE MARÇ DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 23 de març de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:20 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Presidència de la Generalitat

Preguntes núm.: 39272 i 39683.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes núm.: 39260, 39261, 39279, 39684, 39689, 39690, 39691.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

Resolució núm. 1344/IX.

Moció núm. 40/IX.

Preguntes núm.: 39162, 39094 a 39096: 38253, 39254; 39705; 39711 a 39714, i 39219 a 39252.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Pregunta núm. 1386.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Pregunta núm. 39269.

 

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolució núm. 1343/IX.

Preguntes núm.: 381 a 383, 1372, 1374, 39163 a 39166; 39266 a 39268; 39271, 39681, 39692 a 39704, 39171 a 39218, 39282 i 39283.

 • Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució núm. 1342/IX.

Moció núm. 41/IX.

Preguntes núm.: 39093, 39097, 39098, 39280, 39281, 39685 a 39688, i 39706 a 39710.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm.: 39255 a 39259.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes núm.: 39262 a 39265, 39273 a 39278, 39284, 39285 i 39170.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pregunta núm.: 39092.

 

 

 • Autorització per a susbcriure un conveni entre l'AVT i l'Ajuntament de Montanejos per a la gestió i promoció del Centre BTT Alto Mijares.
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre l'AVT i l'Ajuntament d'Alzira, per a la gestió i promoció del Centre BTT La Ribera.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 1/2018 per obligacions contretes amb Netalia Raspeig, SL, en 2017 i 2018, per import total de 24.048,25 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 2/2018 per obligacions contretes amb Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza, SAU, en 2017 i 2018, per import total de 4.487,86 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 3/2018 per obligacions contretes amb Ricoh España, SLU, en 2017, per import total de 2.744,82 € (IVA inclòs).

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre l'IVAJ i l'Ajuntament de Alcalà de Xivert per regular l' emissió del Carnet Jove.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 1/2018 per obligacions contretes en 2017, per import total de 301.876, 26 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2018 per obligacions contretes en 2018, per import total de 1.310.860,20 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2018 per obligacions contretes en 2017 i 2018, per import total de 14.475,00 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 7/2018 per obligacions contretes en 2018, per import total de 59.917,65 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 8/2018 per obligacions contretes en 2017, per import total de 337.480,56 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 10/2018 per obligacions contretes en 2018, per import total de 319.752,40 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 11/2018 per obligacions contretes en 2018, per import total de 319.752,40 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 12/2018 per obligacions contretes en 2017, per import total de 90.610,00 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 13/2018 per obligacions contretes en 2018, per import total de 103.152,63 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2018 per obligacions contretes en 2018, per import total de 2.261.127,37 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 15/2018 per obligacions contretes en 2017, per import total de 402.242,22 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Autorització de la modificació pressupostària següent:
 • 06.001/18-013

S'autoritza una minoració de crèdits en l'aplicació 20.01.00.612.60.2, capítol II, del programa 612.60 "Despeses Diverses",  per import de 14.500.000 €; i un increment per la mateixa quantia en l'aplicació 20.01.00.612.60.8, Capitol 8, per a l'inclusió dels projectes financers PT080 Fons IF FEDER CV 2014-2020, i PT090 Fons IF FSE CV 2014-2020

 

 • Aprovació del Pla d'Acció de Finançament Europeu 2017-2020.
 • Acord pel qual es declaren extingits, per compensació, deutes recíprocs de la Generalitat i l'IVF, per import total de 64.999.453,09 €.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb l'Associació Professional d'Assessories Fiscals, Financeres i Comptables, per a la presentació de documents amb transcendència tributària davant l'administració tributària de la Generalitat.

 

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Universitat de València, per al desenvolupament de la Càtedra Universitària DEBLANC.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 1/2018 per obligacions contretes amb Stock Circuit, SL en 2017, per import total de 591.572,46 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 2/2018 per obligacions contretes amb diverses empreses entre 2013 i 2018, per import total de 68.285,51 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 3/2018 per obligacions contretes amb Seprotec Traducción e Interpretación, SL i Fundación Fesord CV en 2017, per import total de 68.572,17 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 4/2018 per obligacions contretes amb Siemens Healthcare, SL en 2017, per import total de 7.699,24 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 5/2018 per obligacions contretes amb Antonio Matachana, SA en 2017 i 2018, per import total de 28.300,83 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 6/2018 per obligacions contretes amb Transvia SL en 2017, per import total de 67.666,70 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 7/2018 per obligacions contretes amb Centro de Traducciones Cetec, SL en 2017, per import total de 16.712,82 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 8/2018 per obligacions contretes amb la UTE Funerarias Castellón-2013, en 2017, per import total de 7.985,40 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament E.I. 9/2018 per obligacions contretes amb Nova Peritia, SL i Taxo Valoración, SL en 2017, per import total de 144.807,19 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Autorització per a susbcriure un protocol d'adhesió de la Generalitat Valenciana i del Govern de Navarra al Protocol general entre el Govern Basc, la Generalitat de Catalunya, la Xunta de Galícia i el Govern de les Illes Balears en matèria de política lingüística.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Acord sobre publicació del règim retributiu del personal en procés de subrogació com a conseqüència de l'extinció del contracte de gestió del servei públic per concessió del departament de salut de la Ribera.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 03/2018, per obligacions contretes per diferents centres de gestió en 2018, per import total de 19.557.076,67 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre el SERVEF i la Universitat de València-Estudi General en el marc del Pla "Avalem Territori" província de València.
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre el SERVEF i la Universitat Jaume I de Castelló en el marc del Pla "Avalem Territori" província de Castelló.
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre el SERVEF i la Universitat d'Alacant en el marc del Pla "Avalem Territori" provincia d'Alacant.

 

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Acord sobre cessió gratuïta a l'Ajuntament de Turís de béns immobles inclosos en el projecte de parcel·lació de la finca "Masia Cortitxelles".
 • Presa de coneixement de la declaració d'emergència dels treballs de reparació dels danys produïts en camins agrícoles del municipi d'Alcàntera de Xúquer.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Universitat Politècnica de València per al desenvolupament de la Càtedra de Canvi Climàtic per a 2018.
 • Autorització per a susbcriure un conveni entre l'IVIA i la Universitat de Dubrovnik per al sanejament de les varietats de Satsuma Ichimaru, Zorica Rana i Kavano Wase, i de Llimera Mjesečar.
 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Autorització de l'expedient de rescabalament CMAYOR/2000/05/141, per obligacions contretes amb CHM, Obras e Infraestructuras, SA en 2017, per import total de 375.079,86 € (IVA inclòs).

 

DECRETS

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Decret pel qual es regula la Junta Superior de Contractació Administrativa, el Registre Oficial de Contractes de la Generalitat, el Registre de contractistes i empreses classificades de la Comunitat Valenciana, i la Central de Compres; i s'adopten mesures respecte de la contractació centralitzada.
 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Decret pel qual s'autoritza la separació de la Facultat de Psicologia, Magisteri i Ciències de l'Educació per a la seua supressió; i la creació de les facultats de Psicologia, i de Magisteri i Ciències de l'Educació en la Universitat Catòlica de València San Vicente Mártir.
 • Decret pel qual s'estableixen les normes reguladores de la nova concessió directa de subvencions al personal auxiliar de conversa de llengua estrangera destinat en centres educatius públics d'Educació Primària.
 • Decret pel qual es crea en Elx un col·legi d'Educació Infantil i Primària, per desglossament del Col·legi d'Educació Infantil i Primària "Princesa de Asturias".

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Decret pel qual es regulen els efectes de l'extinció del contracte de gestió de servei públic per concessió del Departament de Salut de la Ribera, en matèria de personal.

 

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Decret pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 

G.- Projectes de llei

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Projecte de llei de modificació de la Llei 5/2014 d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

 

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda incorporar, fora de l'ordre del dia, els següents assumptes:

decrets

 1. Presidència de la Generalitat
 • Decret pel qual es modifica el Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat.
 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Decret de cessament d'Eva Martínez Ruiz com a sotssecretària de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
 • Decret de cessament de José Moreno Soler com a director general de Pressupostos.
 • Decret de cessament de Maria Empar Martínez Bonafé com a directora general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni.
 • Decret de nomenament d'Eva Martínez Ruiz com a directora general de Pressupostos.
 • Decret de nomenament de Juan Ángel Poyatos León com a director general del Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni.
 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Decret de cessament de Justo Herrera Gómez com a director general de Recursos Humans i Econòmics.
 • Decret de cessament d'Isabel González Álvarez com a directora general de l'Alta Inspecció Sanitària.
 • Decret de nomenament de Justo Herrera Gómez com a director general de Recursos Humans.
 • Decret de nomenament de Carmelina Pla Silvestre com a directora general d'Eficiència i Règim Econòmic.
 • Decret de nomenament d'Isabel Castelló García com a directora general de l'Alta Inspecció Sanitària.
 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Decret de nomenament de Maria Empar Martínez Bonafé, com a directora general d'Indústria i Energia.

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:22 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

 

 

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].