Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 15/06/2018

ACTA DEL CONSELL 15/06/2018

Órgano: Consell

Fecha: 15/06/2018
Localidad: València

Temas: activitat parlamentària; bé d'interés cultural; cessaments/nomenaments; col•legis professionals/acadèmies; control financer; conveni; pressupost; rescabalament; salut ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

15 DE JUNY DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 15 de juny de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Ana Barceló Chico

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

 

 

 

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

 

El president obri la sessió a les 09:17 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Interpel·lació núm. 106208.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Moció núm. 47/IX.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Moció núm. 46/IX.

Pregunta núm. 44356

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolucions núm.: 1378, 1379, 1380, 1381, 1382/IX.

Pregunta núm. 43911.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes núm.: 44353, i 44364 a 44370.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Resolucions núm.: 1387, 1388, 1389 i 1396/IX.

Preguntes núm.: 1503(oral) i 43910.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Interpel·lació núm. 106263.

Preguntes núm.: 43914, 44357 a 44362, 44371 i 44373.

 

 • Criteri favorable sobre la proposició de Llei de modificació de la Llei 10/2018 sobre el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la FVMP per al finançament del seu funcionament.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVT i el Patronat Municipal de Turisme de Castelló per a la pomoció i difusió del producte turístic de Castelló de la Plana.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVT i l'Associació Club del Producte Turístic Introducing Castelló, per a la promoció i marqueting de l'oferta hotelera de la província de Castelló, en 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVT i la Federació d'Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries afins de la Comunitat Valenciana per a la promoció dels productes d'oci i turisme.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVT i la Confederació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme, per a la promoció del producte gastronòmic de la Comunitat Valenciana.

 

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat d'Alacant, per al manteniment de la càtedra de cultura gitana en 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat de València-Estudi General, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Politècnica de València, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat d'Alacant, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Miguel Hernandez d'Elx, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al foment d'activitats en matèria d'igualtat en la diversitat.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 39/2018 per obligacions contretes en 2017 i 2018, per import de 1.079.903,41 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 45/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 112.006,66 € (IVA inclòs).

 

 

 

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Autorització de la modificació pressupostària següent:
 • VL 09.002/18-006

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals a càrrec de les línies de transferència T8253 (Finançament delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives educació primària) de l'annex de transferències i subvencions de capital del programa 422.20 "Ensenyament primari" i T8254 (Finançament delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives educació secundària), dels annexos de transferències i subvencions de capital del programa 422.30 "Ensenyament secundari".

 

 • VL 16.001/18-002

S'autoritza l'increment del límit quantitatiu per a assumir compromisos plurianuals a càrrec del capítol 6 del programa 313.60 "Gestió de centres de persones majors" a fi de dur a terme l'adequat manteniment i obres de millora de dels centres residencials per a persones majors de titularitat pública d´Elda, Carlet, Alcoi i Torrevieja, aixi com la construcció d'una residència per a persones majors dependents a Sant Mateu (Castelló).

 

 • 05.007/18-057

S'autoritza una transferència de crèdit de capítol 4 del programa 111.70 "Gabinet d'organització" al capítol 6 del programa 121.20 "Alta direcció i serveis generals" per a la inclusió del projecte d'inversió OA000 "Obres d'art" per a l´adquisició d´una còpia exacta de la cimera original del rei Martí l'Humà, per import de 50.000,00 €.

 

 • 16.010/18-051

S'autoritza una transferència de crèdit del capítol 2 al 4 del Programa 313.40 "Diversitat funcional" (línia de transferència X4987 (IVASS-Finançament operacions corrents) per a la provisió del servei de gestió integral del Centre Específic de Malalts Mentals d'Albocàsser mitjançant gestió directa o mitjans propis a través de l'IVASS).

 

 • Acord sobre control financer permanent en substitució de la intervenció prèvia de determinats expedients relatius al règim retributiu del personal laboral del Departament de Salut de la Ribera.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 14/2018 per obligacions contretes amb Adesal Telecom, SL en 2018, per import de 210.146,71 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 20/2018 per obligacions contretes amb Indra Sistemas, SA en 2018, per import de 118.006,02 € (IVA inclòs).
 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la FVMP per al foment del multilingüisme en l'àmbit social.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Fundació Max Aub per al foment de l'estudi i difusió de l'obra i personalitat literària de Max Aub.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb FESORD-CV per al foment del multilingüisme en l'àmbit social.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb Creu Roja Espanyola-Comunitat Valenciana per al foment del multilingüisme en l'àmbit social.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre el Institut Valencià de Cultura i la Fundació La Caixa per a l'organització de concerts escolars.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Associació Fontilles, per al finançament del seu funcionament.

 

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Investigació Príncipe Felipe per al programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" en 2018
 • Modificació tècnica de l'annex I del conveni marc entre el SERVEF i la FVMP autotitzat l'11/05/2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana per al desenvolupament de plans de consolidació empresarial en 2018.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 3/2018 per obligacions contretes per l'INVASSAT amb Walhalla Data Center Services, SL i Fujitsu Technology Solutions, SA en 2018, per import de 237,59 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 06/2018 per obligacions contretes pel SERVEF amb Movilfrio, SL en 2016 i 2017, per import de 1.631,88 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 07/2018 per obligacions contretes pel SERVEF amb Peisa Valencia, SA en 2017, per import de 1.042,57 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 08/2018 per obligacions contretes pel SERVEF amb Canon España, SA en 2017, per import de 641,62 € (IVA inclòs).

 

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Politècnica de València, per al desenvolupament d'una metodologia per al monitoratge de les superfícies de les explotacions agràries.

 

 

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig per a la regeneració i renovació urbana del barri Santa Isabel.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament d'Oliva per a la gestió de l'actuació de regeneració i renovació urbana del seu nucli antic.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Autorització per a subscriure un conveni amb Farmamundi per a la realització d'un projecte d'acció humanitària.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb Creu Roja Espanyola-Comunitat Valenciana, per a la realització d'un projecte d'acció humanitària.

 

 

 

DECRETS

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Decret pel qual es creen l'Acadèmia de Farmàcia de la Comunitat Valenciana, l'Acadèmia de la Música Valenciana, i l'Acadèmia d'Infermeria de la Comunitat Valenciana.
 • Decret pel qual es declara Bé d'Interés Cultural, amb la categoria de monument, l'esglèsia parroquial de Santa Maria Magdalena de Vilafranca.

 

 1. Conselleria de de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Decret de foment d'una alimentació saludable i sostenible en centres de la Generalitat.
 • Decrets de cessament de:
  • Ricardo Campos Fernández, com a sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública; Patricia Lacruz Gimeno, com a directora general de Farmàcia i Productes Sanitaris; i Justo Herrera Gómez, com a director general de Recursos Humans;
  • Rafael Sotoca Covaleda com a director general d'Assistència Sanitària; i
  • Isabel Castelló García com a directora general de l'Alta Inspecció Sanitària,

 

 • Decrets de nomenament de:
  • Isabel Castelló García sostssecretària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública;
  • Carmen López Delgado directora general de Recursos Humans;
  • José Manuel Ventura Cerdá director general de Farmàcia i Productes Sanitaris; i
  • María Victoria Garrido Manzano directora general de l'Alta Inspecció Sanitària.

 

 

 

 

 

 

 

 

El Consell ajorna la presa de decisió respecte als assumptes següents que hi figuraven al ordre del dia:

 

 

 

Projectes de llei

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Projecte de llei, de la Generalitat, d'infància i adolescència.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:51 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].