Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 09/03/2018

ACTA DEL CONSELL 09/03/2018

Órgano: Consell

Fecha: 09/03/2018
Localidad: València

Temas: activitat parlamentària; autorització de contractació; cessaments/nomenaments; control financer; conveni; declaració institucional; dones; família; finançament autonòmic; pressupost; rescabalament; responsabilitat social; turisme; ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

9 DE MARÇ DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 9 de març de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

 

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

 

El president obri la sessió a les 09:17 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Presidència de la Generalitat

Resolució núm. 1366/IX.

Preguntes núm.: 38588, 39040 a 39043, 38937 i

38938.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Preguntes núm.: 38675 a 38700, 38581 a 38584, 38947, 38948, 38952 a 38958, 39053, 38924 i 38934.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

 

Resolució núm. 1355(1 i 3)/IX.

Preguntes núm.: 38589 a 38591, 38950, 38940 a 38946, 38923 i 38928.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Resolució núm. 1337/IX.

Pregunta núm.: 38592.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Preguntes núm.: 1370, 38627 a 38630, 38922, 38925, 38926, 38929, 38930, 38932, 38935 i 38936.

 

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes núm.: 38631 a 38642, 38959 a 38970, 38920, 38921, 38931 i 39084.

 • Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució núm. 1355(2 i 3)/IX.

Preguntes núm.: 1366, 38643, 38644, 39068, 38951, i 38585 a 38587.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Moció núm. 39/IX.

Preguntes núm.: 38645 a 38674, 39081 a 39083, 38918, 38919 i 39066.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Preguntes núm.: 38593 a 38626, 39067, 39069 a 39071, 38971 a 38977 i 39072 a 39080.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Pregunta núm.: 38927.

 

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Acord de pròrroga de l'adhesió en 2018 al compartiment FLA a comunitats autonòmes (art. 22.3 RD Llei 17/2014).
 • Presa de coneixement de la liquidació del Pressupost de la Generalitat de l'exercici 2017.
 • Autorització per a la substitució en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, del control financer permanent per auditoria pública anual.
 • Autorització de la modificació pressupostària següent:
 • 16.002/18-008

En el programa 313.30, "Infància i adolescència" a fi d'agrupar diverses línies de subvenció, s'autortiza la minoració de la dotació de les línies següents: S5173, S8181, S6574, S6731, S6732, i S6726; i la inclusió de dos noves línies de subvenció: S5192 (prestacions econòmiques per a famílies acollidores per despeses derivades de l'acolliment familiar de persones menors d'edat), i S5193 (prestacions econòmiques per a famílies acollidores per despeses derivades de l'acolliment de caràcter mèdic qualificat), per import global de 16.588.570 €.

 

 • Autorització de l'expedient de rescabalament 4/2018 per obligacions contretes amb IECISA-Kit Informática, SL en 2017 i 2018, per import total de 133.336,50 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Fundació de Dany Cerebral ATEN3U Castelló de la Comunitat Valenciana, en matèria d'assitència a persones afectades per lesions cerebrals, en 2018.

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 02/2018 per obligacions contretes amb diferents empreses per serveis prestats al SERVEF en 2017, per import total de 14.667,99 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Autorització a l'EPSAR per la contractació del servei de funcionament i manteniment del sistema de sanejament i depuració d'aigües residuals d'Almassora, Onda, Betxí, Vila-Real, i Alqueries, per un valor estimat total de 23.900.231,34 € (IVA exclòs).

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Aprovació de la II Guia Pràctica per a la inclusió de clàusules de responsabilitat social en la contractació de la Generalitat i el seu sector públic.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, en matèria de transparència i participació, per a 2018.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, en matèria de transparència i participació ciutadana, per a 2018.
 • Autorització per a susbcriure un conveni amb la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, per al desenvolupament de l'Estatut d'Autonomia, difusió del Dret Foral Civil, i promoció i consolidació de l'autogovern en 2018.
 • Declaració institucional amb motiu de la commemoració del 40 aniversari de l'accés a la preautonomia del País Valencià:

Enguany, quan es complixen 600 anys de la creació de la Generalitat Valenciana -la institució que és la més alta representació política de l'antic Regne de València- també commemorem els 40 anys de l'inici de la construcció moderna de la Comunitat Valenciana, és a dir, l'aprovació del règim preautonòmic del País Valencià, per mitjà del Reial Decret Llei 10/1978, de 18 de març.

Aquesta norma va suposar el reconeixement de la ferma voluntat del poble valencià de comptar amb institucions pròpies d'autogovern. I, sense perjuí que en aquell moment s'estiguera gestant la Constitució espanyola, el poble valencià es va manifestar clarament en favor de dotar-se d'una ampla autonomia, tant a través de les eleccions generals del 15 de juny de 1977, com de la gran manifestació del 9 d'octubre d'eixe mateix any.

Aquests pronunciaments populars van donar lloc a què els representants al Congres i al Senat triats en el territori valencià iniciaren amb el Govern d'Espanya la negociació per a l'obtenció d'un règim preautonòmic en tant s'aprovara la Constitució.

Com a resultat d'això es va aprovar el Reial Decret Llei 10/1978, pel qual es va instituir el Consell del País Valencià com a òrgan de govern de la preautonomia, tot plasmant-se així un anhel històric del poble valencià i bastint els pilars institucionals de l'actual Comunitat Valenciana.

La commemoració del 40 aniversari del règim preautonòmic ha de servir no només per recordar aquesta fita, sinó també per donar un nou impuls al coneixement de la nostra història i de la institució d'autogovern de les valencianes i valencians: el Consell, que personifica hui el poder executiu de la Generalitat i que dirigix la seua administració.

Per tant, és important rememorar el que va significar aquesta norma i reconéixer el treball d'aquelles persones que van saber situar en una perspectiva històrica el sistema polític i institucional que es consolidaria en un futur com la manifestació del nostre dret a l'autonomia.

El Consell declara la seua voluntat de continuar treballant perquè tota la ciutadania siga atesa en les seues necessitats a través de polítiques cada vegada més inclusives i igualitàries, que respecten el medi ambient i promoguen la cohesió social. I també expressa el seu compromís per integrar totes les persones en el projecte col·lectiu que ara fa 40 anys es va iniciar amb el règim preautonòmic i que hui és la Comunitat Valenciana.

 

 

DECRETS

 1. Presidència de la Generalitat
 • Decret de declaració dels municipis de Benlloch, Càlig, Crevillent, Estivella, Sant Jordi, Sollana i Yátova, com a municipis turístics.

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Decret pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana.
 • Decret de modificació del Decret 63/2014 (Reglament per al reconeixement de les indemnitzacions i les ajudes econòmiques a les víctimes de violència sobre la dona).

 

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Decret pel qual es nomenen les persones per a proveir Registres de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles vacants a la Comunitat Valenciana.

 

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:44 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].