Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 09/02/2018

ACTA DEL CONSELL 09/02/2018

Órgano: Consell

Fecha: 09/02/2018
Localidad: València

Temas: activitat parlamentària; cessaments/nomenaments; cessió immoble; conveni; deute públic; protecció civil; reforma constitucional. ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

9 DE FEBRER DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 9 de febrer de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

 

Sra. Elena Cebrián Calvo

 

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

 

 

El president obri la sessió a les 09:27 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat: Proposta conjunta del  Consell
 •   Proposta d'acord sobre la reforma constitucional.
 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic

Preguntes núm.: 1318 i 379.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Pregunta núm. 378.

 

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Acord pel qual s'autoritza la creació de deute públic de la Generalitat durant l'any 2018 i gener 2019.
 • Acord de cessió a l'Ajuntament de la Salzadella de l'ús, per deu anys, de l'immoble situat en l'avinguda Tomàs Molins.

 

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Autorització per a subscriure un conveni a amb el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, i la Universitat Internacional de València per a la realització de pràctiques externes en jutjats i tribunals.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a subscriure un conveni ambs els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València sobre condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments ortoprotètics per a 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb els col·legis oficials de farmacèutics d'Alacant, Castelló i València sobre condicions de dispensació, facturació i pagament de les aportacions per tractaments farmacològics per 2018.

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Criteri desfavorable a la presa en consideració de la proposició de llei de modificació de la llei 7/2015, de Participació i Col·laboració Institucional de les Organitzacions Sindicals i Empresarials Representatives a la Comunitat Valenciana
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en matèria d'Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, i l'IVIA per a la gestió d'ajudes de formació, mobilitat i promoció del talent.

 

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament d'Alacant per a la rehabilitació d'elements comuns del complex residencial "Ciudad Elegida Juan XXIII".

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Criteri favorable a la presa en consideració de la Proposició de llei de reforma de la Llei 3/2013 dels contractes i altres relacions jurídiques agràries.

 

 

decrets

 1. Presidència de la Generalitat
 • Decret pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de voluntariat de protecció civil de la Comunitat Valenciana, i es regula el seu registre.

 

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Decret pel qual es proveixeen notaries vacants a la Comunitat Valenciana.

 

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Decret de modificació del Decret 159/2015 pel qual s'aprova el reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori.

 

Informes

  

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • La vicepresidenta informa sobre el pla d'infraestructures per a persones amb diversitat funcional.

 

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 10:11 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].