Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 04/05/2018

ACTA DEL CONSELL 04/05/2018

Órgano: Consell

Fecha: 04/05/2018
Localidad: València

Temas: activitat parlamentària; administració local; ajudes; autorització accions judicials; cessaments/nomenaments; consells d'administració; conveni; premis i guardons; pressupost; rescabalament; territori. ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

4 DE MAIG DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, el 4 de maig de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

El president obri la sessió a les 09:18 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Presidència de la Generalitat

Preguntes núm.: 40960, 41259, 40930, 40936, 40942, 40949, 40956 i 41263.

 • Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

Resolucions núm.: 1369(1), 1370(2 i 3)/IX.

Preguntes núm.: 40921 a 40924, 40938, 40948 i 40957.

 • Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 •  

Preguntes núm.: 41260 a 41262, 40929, 40947, 40958 i 41274.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Resolució núm. 1369(2 i 3)/IX.

Pregunta núm. 40959.

 

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Interpel·lació RE. 102609.

Preguntes núm.: 41258, 41277 a 41280, 40931, 40937, 40940, 40941 i 40955, 41264 a 41267, 41269, 41270 i 41272.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Resolucions núm.: 1365 i 1366/IX.

Preguntes núm.: 40925, 40926 i 40954, 40961 a 41256, i 41273.

 • Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball

Resolució núm. 1355/IX

Preguntes núm.: 41275 i 41276, 40939, 40945, 40946 i 40953.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm.: 40905 a 40919, 40932, 40933, 40943, 40944 i 40952.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Resolucions núm.: 1354, 1356, 1357, 1358 i 1367/IX.

Pregunta núm.: 41257, 40928, 40934, 40951 i 41271.

 • Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

Preguntes núm.: 40920, 40950 i 41268.

 

 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 4/2018 per obligacions contretes amb Iron Mountain España, SAU en 2017, per import de 4.201,68 € (IVA inclòs).

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Autorització per a subscriure convenis entre l'IVAJ i els ajuntaments de La Pobla del Duc, Catarroja i Benifaió per regular l'emissió del carnet jove.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 31/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 173.567,35 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 32/2018 per obligacions contretes en 2018, per import de 54.550,80 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Autorització de la modificació pressupostària següent:
 • 09.001/18-026

S'autoritza una transferència de crèdits del capítol 6 Inversions reals del programa 422.20, "Ensenyament primari", al programa 454.10, "Promoció cultural, patrimoni artístic i museus", ambdós gestionats per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per import de 1.512.320,11 €.

 

 • Autorització a l'Advocacia General per gestionar l'adjudicació de béns per responsabilitat civil en el procès «cas Blasco».
 • Devolució parcial de fiança a l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 5/2018 per obligacions contretes amb l'IVF en 2017 i 2018, per import de 2.752,23 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Consell Valencià de Col·legis d'Advocats per a activitats formatives i de divulgació.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 10/2018 per obligacions contretes amb Telematel, SL en 2017, per import de 599,05 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament EI 11/2018 per obligacions contretes amb AVS Funeser, SLU en 2017 i 2018, per import de 14.775,20 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Autorització per a subscriure un conveni amb els ajuntaments de Vallada, Paterna i Orihuela i la Mancomunitat de la Canal de Navarrés per al desenvolupament de projectes de Formació Professional Dual.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAM i COSITAL-València per a activitats formatives.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a subscriure un acord amb la Universitat Politècnica de València i la Companyia Ferrer Internacional SA, per a la creació de la «Càtedra Cardiovascular EVES/FERRER (CAR_BIOyTEC)».

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Politècnica de València per a contribuir a la creació i funcionament de la Càtedra d'Economia Valenciana en 2018.
 •  Acord sobre la denominada «taxa rosa»  a propòsit de la resolució 1305/IX de les Corts Valencianes).

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Autorització d'una subvenció a les inversions productives en l'aqüicultura, cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (2014-2020) per import global d'1.468.113,49 €
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació de Comunitats de Regants de la Comunitat Valenciana, per a la difusió de les bones pràctiques de l'ús de l'aigua.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), per al manteniment i l'intercanvi de dades per a la gestió de la Política Agrícola Comuna (PAC).

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'associació Comité Espanyol de la UNRWA, per a la millora de l'accés a l'educació primària de la població infantil afectada per l'emergència en Síria (Fase III).

DECRETS

 1. Presidència de la Generalitat
 • Decret de modificació del Decret 78/2014 (Regulació de la concessió de condecoracions i distincions al mèrit policial de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana).
 • Decret pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi d'«Algimia de Alfara» per la forma exclusiva en valencià «Algímia d'Alfara».

 

 1. Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
 • Decret pel qual s'aprova el Pla d'Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana i el seu catàleg de platges.

 

 

ALTRES ACORDS del CONSELL, previstos en l'ordre del dia, constituït com a Junta General d'Accionistes amb caràcter universal d'empreses del sector públic de la Generalitat

 

 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Sense solució de continuïtat, el Consell, constituït com a Junta general d'accionistes amb caràcter d'universal de Valenciana de Aprovechamientos Energéticos, SAU (VAERSA), adopta els acords següents:

 

 

 • Cessament d'Empar Martinez Bonafé i nomenament de Juan Angel Poyatos León com a membres del Consell d'Administració.

 

FORA DE L'ORDRE DEL DIA:

El Consell acorda incorporar, fora de l'ordre del dia, els assumptes següents:

Acords:

 1. Consell
 •   Condol per la mort de Lluís Font de Mora Montesinos.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:42 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].