Visor de contenido web

Actas

El artículo 28 del Decreto 105/2017, de 28 de julio, prevé, en desarrollo de lo que establece el articulo 9.3 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, que la publicidad activa de los acuerdos y decisiones del Consell se realizará a través de la publicación de las actas de sus reuniones.

En esta página encontraréis, desde la entrada en vigor del decreto en adelante, las actas de las reuniones y, progresivamente, las actas anteriores al 1 de septiembre de 2017.

Fuente: Oficina del Secretariado del Consell

Fecha de creación: septiembre 2017

Periodicidad: en el plazo de 15 días hábiles desde la celebración de la reunión

Fecha de actualización: de acuerdo con la fecha de realización de las reuniones

Idioma: en la lengua en que se encuentren redactadas


« Atrás

ACTA DEL CONSELL 01/06/2018

ACTA DEL CONSELL 01/06/2018

Órgano: Consell

Fecha: 01/06/2018
Localidad: València

Temas: activitat parlamentària; administració local; autorització accions judicials; cessaments/nomenaments; conveni; pressupost; reglament orgànic; rescabalament; universitats ;


Texto:

ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL

1 DE JUNY DE 2018

 

ASSISTENTS

 

 

 

 

 

 

En València, al Palau de la Generalitat, l'1 de juny de 2018 es reuneixen, prèviament convocades pel president de la Generalitat, les persones integrants del Consell que s'especifiquen, amb la fi de realitzar la reunió del Consell.

 

Sr. Ximo Puig i Ferrer

President de la Generalitat

Sra. Mónica Oltra Jarque

Consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives,

vicepresidenta i secretària del Consell

Sr. Vicent Soler i Marco

Conseller d'Hisenda i Model Econòmic

Sra. Gabriela Bravo Sanestanislao

Consellera de Justícia, Administració Pública,

Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Sr. Vicent Marzà Ibáñez

Conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Sra. Carmen Montón Giménez

Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública

Sr. Rafael Climent González

Conseller d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comerç i Treball

Sra. Elena Cebrián Calvo

Consellera d'Agricultura, Medi Ambient,

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Sr. Manuel Alcaraz Ramos

Conseller de Transparència, Responsabilitat Social,

Participació i Cooperació

 

ABSENTS

 

 

 

Sra. María José Salvador Rubert

Consellera d'Habitatge, Obres Públiques

i Vertebració del Territori

 

El president obri la sessió a les 09:22 hores, amb l'ordre del dia que s'especifica a continuació. Després de deliberar, el Consell adopta les decisions següents:

 

Acords:

 1. Presidència de la Generalitat
 • Assignació d'iniciatives parlamentàries.
 • Presidència de la Generalitat

Preguntes núm.: 43733  i 43763 a 43773.

 • Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques

Preguntes núm.: 43734 a 43736, 43693 i 43775.

 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

Pregunta núm. 43737.

 • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

Preguntes núm.: 43778 i 43779.

 • Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Preguntes núm.: 1491 (oral) i 40904.

 • Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural

Preguntes núm.: 43738 a 43740, 43731, 43732, i 43752 a 43762.

 • Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Pregunta núm. 1472(oral).

 

 • Declaració de l'ocupació urgent dels béns i drets subjectes a expropiació forçosa de l'Ajuntament de Rafelguaraf, per a l'execució del projecte de "Pavimentació camí del Tossalnou a l'Ènova".
 • Autorització de l'exercici d'accions per l'Advocacia General en les diligències prèvies 3568/15-A del Jutjat d'Instrucció 8 de València.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de La Nucia per a la formació de consumidors reconeguts com a experts.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVT i la FVMP, per al desenvolupament d'activitats d'interés mutu en 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'AVT i l'Institut per a la Qualitat Turística, per al desenvolupament d'actuacions d'interés mutu en 2018.

 

 1. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Autorització per a subscriure un conveni entre l'IVAJ i l' Ajuntament d'Ayódar per a l'emissió del carnet jove.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 40/2018, per obligacions contretes en 2018. per import de 48.874,35 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 41/2018, per obligacions contretes en 2018. per import de 80.328,19 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament 42/2018, per obligacions contretes en 2018. per import de 969.034,66 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • Autorització de la modificació pressupostària següent:
 • 09.008/18-043

S'autoritza una modificació de l'annex de transferències i subvencions corrents del programa 421.50 Avaluació, innovació i qualitat educativa, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que implica la supressió de la línia S0072 (Ajudes centres concertats per a l'educació compensatòria), i l'augment de la dotació prevista en la línia S7857 i la nova denominació d'aquesta: que passa de "programa de col·laboració per a la reducció de  l'abandó escolar" a "actuacions per a la millora de l'èxit i la reducció de l'abandó escolar", per import de 143.806,66 €.

 

 • Autorització excepcional a la sotssecretària perquè, en representació de l'Administració de la Generalitat, puga pertànyer a més de dos òrgans de govern.

 

 

 

 

 

 

 1. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat Jaume I de Castelló, per al desenvolupament de la càtedra interuniversitària de memòria democràtica en 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la FVMP en matèria de memòria històrica i democràtica, drets i llibertats fonamentals, dret d'accés a la justícia, consultes populars i processos electorals d'entitats locals menors.

 

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Ajuntament de Pego, per a projectes de formació professional dual del cicle formatiu de grau mitjà "Atenció a Persones en Situació de Dependència" a l'IES Pedreguer.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud per al manteniment del Centre d'Educació Especial La Unió de Torrent.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Unió Musical de Llíria per al finançament de l'ensenyament elemental de música de forma integrada amb els ensenyaments d'educació primària.

 

 1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
 • Autorització per a subscriure un acord amb la Fundació CV Centre d'Investigació Principe Felipe, per al seu finançament, i la promoció de la investigació en biomedicina, en 2018.

 

 1. Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Federació d'Associacions de Dones Rurals PV per al suport a l'emprenedoria en l'àmbit rural en 2018.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe per al programa "Foment de l'Emprenedoria Científica" en 2018.
 • Autorització de l'expedient de rescabalament ENRI18/SCAGE/01 per obligacions contretes amb l'empresa Ilunion Neteja i Medi Ambient, SA en 2018, per import de 3.610,72 € (IVA inclòs).
 1. Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural
 • Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/77, per obligacions contretes amb Ilunión Limpieza y Medio Ambiente, SA en 2018, per import de 6.088,57 € (IVA inclòs).
 • Autorització de l'expedient de rescabalament CNEN 18/0101/78, per obligacions contretes amb Genera Quatro SL en 2018, per import de 10.883,96 € (IVA inclòs).

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Col·legi de secretaris, interventors-tresorers i secretaris-interventors d'Administració Local de la província de València, en matèria de transparència.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb el Col·legi de secretaris, interventors i tresorers d'Administració Local de la província de Castelló, en matèria de transparencia.
 • Autorització per a subscriure un conveni amb la Universitat de València-Estudi General per al funcionament de la càtedra de dret foral en 2018.

 

DECRETS

 1. Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
 • Decret de nomenament de Eva Alcón Soler, com a rectora de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

 1. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació
 • Decret pel qual s'aprova el reglament d'organització i funcionament de la Comissió assessora de dret civil valencià.

 

I sense haver-hi més assumptes a tractar, el president dóna per finalitzada la sessió a les 09:52 hores. L'acta s'aprova en aquesta mateixa sessió.

 

 

El president de la Generalitat: Ximo Puig i Ferrer; La secretària del Consell: Mónica Oltra Jarque. [segueixen signatures i rúbriques].