Web Content Display

Seus de registres

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estableix que els documents que els interessats dirigisquen als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se:

• En el registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigisquen o en els restants registres electrònics de l'Administració de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les entitats que integren l'administració local i de les altres entitats del sector públic.

• En les oficines de correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

• En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

• En les oficines d'assistència en matèria de registres.

• En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

En aquest apartat podràs consultar la relació de les oficines a les quals el ciutadà es pot dirigir en la Comunitat Valenciana per a presentar documentació dirigida a l'Administració, indicant quina es pot presentar en cadascuna d'elles.

Font: òrgan competent en matèria d'atenció a la ciutadania
Data de creació: octubre 2015
Data d'actualització: no consta, enllaça a pàgina web externa