Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

 1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
   
 2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
   
 3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

« Ves enrere
 • Entitat GVA: CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL
 • Nom: CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I LA FUNDACIÓ FLORIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A LA INCORPORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS A ENTITATS D'ECONOMIA SOCIAL I LA SEUA INCORPORACIÓ AL MEDI DIGITAL
 • Tipus conveni: Conveni singular
 • Data firma: 30-10-2017
 • Objecte: L'objecte d'este conveni és la incorporació i el desenvolupament de noves tecnologies de la informació i comunicacions a entitats d�economia social i la seua incorporació al medi digital, amb l�objectiu últim de contribuir a la competitivitat dels seues empreses en el mitjà digital i a l�obertura i desenvolupament de nous mercats a través dels modernes ferramentes tecnològiques. Amb aquest fi, la Fundació Florida, pretén promocionar l�ús de les noves tecnologies entre les empreses i entitats d�economia social, recolzant el procés d�incorporació de tecnologies de la Informació i les comunicacions a les dites empreses i entitats i un ús major per aquestes de les modernes ferramentes tecnològiques, a través del manteniment i desenvolupament d�un Portal Web corporatiu específic per a aquestes destinatàries, com a mitjà per a la incorporació i el desenvolupament de noves tecnologies de la informació i comunicacions a entitats d�economia social i la seua incorporació al mitjà digital, facilitant, d�aquesta manera, la seua incorporació al mitjà digital, tot això de conformitat amb la proposta d�actuació i pressupost de despeses per a l�exercici 2017 que la Fundació Florida ha incorporat a l�expedient i que concreta detalladament l�abast i detall de les actuacions objecte del present conveni.
 • Data de finalització: 31-12-2017
 • Obligacions comuns:
 • Texte complet del conveni: Text sense informació confidencial
 • Obligacions econòmiques: 21.500,00
 • Matèria:
  • Economia
 • Número de registre Generalitat: 1581/2017

Nom de part firmant Data firma entitat Tipus d'entitat Obligacions econòmiques
CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL - Consellería -
FUNDACIÓ FLORIDA DE LA COMUNITAT VALENCIANA 30-10-2017 Externa Privada -