Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  1. Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  2. Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  3. Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Convenis firmats per exercici

Exercici Nombre de convenis
2013 1
2018 247
2014 1037
2017 639
2011 1
2015 455
2016 775
2012 1
2008 1

Convenis firmats segons vigència

Vigent No vigent
692 2465

Convenis firmats per exercici i import

Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
2008 1 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 0
2013 1 0 0 0 0 0
2014 867 77 19 41 18 15
2015 334 47 15 29 17 13
2016 505 138 49 55 8 20
2017 385 104 40 80 16 14
2018 153 49 19 9 6 11

Convenis firmats per cada conselleria/entitat

Conselleria/Entitat Nombre de convenis
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 72
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. 85
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 55
CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. 39
CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT 217
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 150
CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL 100
CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 247
CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 60
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP 91
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 9
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 1
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 305
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 175
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) 74
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I EMP 49
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 171
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 30
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCT., TERRIT. I M. AMBIENT 63
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 58
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 141
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRIC. PESCA, ALIM. AIGU 57
CONSELLERIA DE SANITAT 80
CULTURARTS GENERALITAT 102
ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES GENERALITAT (EIGE) 14
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJ. AIGÜES RESIDUALS (EPSAR) 18
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL 1
FUNDACIÓ D'AYUDA VÍCTIMES DELICTE -FAVIDE 3
INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) 16
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 9
INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍST. (ISEACV) 5
INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 223
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 140
INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 13
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 29
IVAJ. GVAJOVE 110
SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 144

Convenis firmats per cada matèria

Matèria Nombre de convenis
Ciència i tecnologia 328
Comerç 59
Cultura i oci 32
Demografia 71
Esport 55
Economia 30
Educació 499
Ocupació 108
Energia 1
Hisenda 27
Indústria 19
Legislació i justícia 46
Medi ambient 35
Medi Rural 284
Salut 159
Sector públic 36
Seguretat 58
Societat i benestar 57
Transport 40
Turisme 117
Urbanisme i infraestructures 115
Habitatge 68