Convenis

Convenis

El Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre (DOCV 7379 de 13.10.2014), amb els següents objectius:

  • Conjugar la simplificació del procediment aplicable en matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació en cap cas puga suposar un menyscabament en la protecció de l'interés general i en el compliment de les seues obligacions per part dels poders públics.
     
  • Per a aclarir el règim jurídic, esta norma pretén dotar d'homogeneïtat als convenis que es formalitzen per la Generalitat, per mitjà de l'establiment d'una definició i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals, a fi de delimitar en quins casos pot subscriure's un conveni i quan s'ha de recórrer a la contractació administrativa.
     
  • Reforçar els principis de transparència i publicitat que han de regir l'activitat de la Generalitat en este àmbit, possibilitant l'accés i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació autonòmica.

 

La present aplicació és un instrument que facilita l'accés de tot ciutadà al conjunt de convenis firmats per la Generalitat des de l'any 2014.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

Data de creació: juny 2014
Periodicitat: cada vegada que es produïsca una modificació
Data d'actualització: març 2018

 

Import d'obligacions econòmiques de la Generalitat
Tots els camps són opcionals
Mostrar estadístiques

Convenis firmats per exercici

Exercici Nombre de convenis
2013 1
2018 470
2014 1037
2017 677
2011 1
2015 455
2016 777
2008 1
2012 1

Convenis firmats segons vigència

Vigent No vigent
871 2549

Convenis firmats per exercici i import

Exercici < 20.000 € 20.001 - 50.000 € 50.001 - 100.000 € 100.001 - 500.000 € 500.001 - 1.000.000 € > 1.000.001 €
2008 1 0 0 0 0 0
2011 1 0 0 0 0 0
2012 1 0 0 0 0 0
2013 1 0 0 0 0 0
2014 867 77 19 41 18 15
2015 334 47 15 29 17 13
2016 505 138 49 57 8 20
2017 404 116 42 85 16 14
2018 258 89 43 49 11 20

Convenis firmats per cada conselleria/entitat

Conselleria/Entitat Nombre de convenis
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT 76
VICEPRESIDÈNCIA I CONS. D'IGUALTAT I POL. INCLUSI. 85
CONS. D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC 61
CONS. DE JUSTÍCIA, ADMON. PUB., REF. DEMOCR. I LIBERT. 46
CONS. D'EDUCACIÓ, INVESTIGAC., CULTURA I ESPORT 268
CONS. DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 158
CONS. D'ECONOM. SOST., SECT. PRODUC., COMERC. I TREBALL 133
CONS. D'AGRICULT., M. AMB., CANVI CLIM. I DESEN. RURAL 278
CONS. D'HABITATGE, OBRES PÚBLIQUES I VERT. TERRITORI 64
CONS. DE TRANSPARENC., RESPONS. SOCIAL, PARTIC. I COOP 99
AGÈNCIA VAL. D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA (AVAP) 9
AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA 1
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME 305
AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME (AVT) 181
CIUTAT DE LES ARTS I LES CIÈNCIES, S. A. (CACSA) 74
CONSELLERIA D'ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I EMP 49
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 171
CONSELLERIA D'HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 30
CONSELLERIA D'INFRAESTRUCT., TERRIT. I M. AMBIENT 63
CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 58
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ I JUSTÍCIA 141
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I AGRIC. PESCA, ALIM. AIGU 57
CONSELLERIA DE SANITAT 80
CULTURARTS GENERALITAT 104
ENTITAT D'INFRAESTRUCTURES GENERALITAT (EIGE) 14
ENTITAT PÚBLICA DE SANEJ. AIGÜES RESIDUALS (EPSAR) 18
ENTITAT VALENCIANA D'HABITATGE I SÒL 1
FUNDACIÓ D'AYUDA VÍCTIMES DELICTE -FAVIDE 3
INST. VALENCIÀ D'ART MODERN (IVAM) 17
INSTITUT CARTOGRÀFIC VALENCIÀ 9
INSTITUT SUPERIOR D'ENSENYANCES ARTÍST. (ISEACV) 5
INSTITUT VAL. D'INVESTIGACIONS AGRÀRIES (IVIA) 226
INSTITUT VAL. DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL(IVACE) 140
INSTITUT VALENCIÀ D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA 13
INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC) 12
INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT (IVAJ) 66
IVAJ. GVAJOVE 110
SERV. VALENCIÀ D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ (SERVEF) 150
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 44

Convenis firmats per cada matèria

Matèria Nombre de convenis
Ciència i tecnologia 336
Comerç 59
Cultura i oci 50
Demografia 71
Esport 66
Economia 32
Educació 540
Ocupació 109
Energia 1
Hisenda 28
Indústria 28
Legislació i justícia 53
Medi ambient 47
Medi Rural 305
Salut 167
Sector públic 37
Seguretat 59
Societat i benestar 64
Transport 41
Turisme 163
Urbanisme i infraestructures 117
Habitatge 69