Visualització de contingut web

Reconeixement de Compatibilitats

Al personal empleat públic al servei de l'Administració de la Generalitat li és d'aplicació quant al règim d'incompatibilitats la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.


Visualització de contingut web

Compatibilitats

  1. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  2. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (Administració de Justícia)
  3. Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (Funció Pública)
  4. Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i  Esport

 

Fonts: 

òrgan competent en matèria de funció pública.
òrgan competent en matèria de sanitat.
òrgan competent en matèria d'educació.

 

Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: trimestral
Data d'actualització: gener 2016