Visualització de contingut web

Reconeixement de Compatibilitats

El personal empleat públic al servei de l'Administració de la Generalitat està subjecte al règim d'incompatibilitats de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

L'article 92 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 6310, de 14.07.2010) regula el règim d'incompatibilitats i fixa la competència per a resoldre les declaracions de compatibilitat.

Les obligacions de transparència de les resolucions de compatibilitat sol·licitades pel personal empleat públic es detallen en l'article 9.3.2.f) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015) i en l'article 31.6 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en matèria de transparència i de regulació del Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017).

Visualització de contingut web

Relació de personal empleat públic amb reconeixement de compatibilitat

Consulteu la relació de personal empleat públic autoritzat per a compatibilitzar la seua activitat amb l'acompliment, per si o mitjançant substitució, d'un segon lloc de treball, càrrec o activitat en el sector públic o privat, per l'òrgan competent corresponent, al llarg del període cronològic indicat en el nom del fitxer.

 

- Personal de l'administració de la Generalitat

2018 3er trimestre      2018 2n trim      2018 1er trim      2017      2016      2015

- Cossos de l'administració de justícia

2018 4rt trimestre      2018 3er trim      2018 1er trim      2017      2016      2015

- Cossos docents no universitaris
- Personal estatutari d'institucions sanitàries

 

Fonts: òrgans competents en matèria de sanitat, justícia, funció pública i educació
Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: trimestral
Data d'actualització: novembre 2018