Visualització de contingut web

Volum pressupostari de contractes

En els últims anys, la regulació jurídica d'esta matèria ha patit nombroses modificacions, a causa de la situació de crisi econòmica i a l'obligació de complir amb les exigències del Dret europeu.

Actualment la norma de referència en la matèria és el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (d'ara en avant, TRLCSP).

Són contractes del sector públic i, en conseqüència, estan sotmesos al TRLCSP en la forma i termes previstos en la mateixa, els contractes onerosos, qualsevol que siga la seua naturalesa jurídica, que celebren els ens, organismes i entitats que conformen la Generalitat (conselleries i assimilats) i el seu sector públic institucional.

 

Descàrrega dades volum pressupostari de contractes registrats any 2016 (en format reutilitzable)


VOLUM PRESSUPOSTARI DE CONTRACTES REGISTRATS SEGONS PROCEDIMENT D´ADJUDICACIÓ ANY 2016

 

Procediment

Import acumulat d' adjudicació (€)*

%

Obert

321.880.595,67

45,23%

Adjudicació directa amb consulta prèvia a una empresa

15.541.759,66

2,18%

Adjudicación directa amb consulta prèvia a diverses empreses

48.229.984,85

6,78%

Basat en acord marc amb diversos empresaris

249.978.119,94

35,12%

Basat en acord marc amb un únic empresari

27.150.625,84

3,81%

Negociat

45.886.692,77

6,45%

Restringit

174.809,35

0,02%

Poder adjudicador no Administració Pública

1.171.922,33

0,16%

Tramitació d´emergència

1.313.843,54

0,18%

Adjudicació directa (bases de dades o subscripció de publicacions)

360.765,92

0,05%

Total 2016 711.689.119,87 100,00%

 

Més info

Procediment:

Obert:

En el procediment obert tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

Adjudicació directa prèvia consulta a una o a diverses empreses:

Els contractes menors podran adjudicar-se directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, complint amb les normes establides.
Es consideren contractes menors els contractes d'import inferior a 50.000 euros, quan es tracte de contractes d'obres, o a 18.000 euros, quan es tracte d'altres contractes.

Basat en acord marc celebrat amb un únic empresari o amb diversos empresaris:

Els òrgans de contractació del sector públic podran concloure acords marc amb un o més empresaris a fi de fixar les condicions a què hauran d'ajustar-se els contractes que pretenguen adjudicar durant un període determinat, sempre que el recurs a estos instruments no s'efectue de forma abusiva o de manera que la competència es veja obstaculitzada, restringida o falsejada.

Negociat:

En el procediment negociat l'adjudicació recaurà en el licitador justificadament triat per l'òrgan de contractació, després d'efectuar consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte amb un o més d'ells.

Restringit:

En el procediment restringit només podran presentar proposicions aquells empresaris que, a la seua sol·licitud i en atenció a la seua solvència, siguen seleccionats per l'òrgan de contractació. En este procediment estarà prohibida tota negociació dels termes del contracte amb els sol·licitants o candidats.

Poder adjudicador no Administració Pública:

Els poders adjudicadors que no tinguen el caràcter d'Administracions Públiques aplicaran, per a l'adjudicació dels seus contractes, les normes especificades per a ells en el TRLCSP.
Entre altres, l'adjudicació estarà sotmesa, en tot cas, als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no-discriminació

Tramitació d'emergència:

Quan l'Administració haja d'actuar de manera immediata a causa d'esdeveniments catastròfics, de situacions que suposen greu perill o de necessitats que afecten la defensa nacional, la qual cosa suposarà ajustar-se a un règim excepcional.

gráfica