Visualització de contingut web

Sector Públic Instrumental

El Sector Públic Instrumental de la Generalitat està regulat en el Títol IX de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOCV 7464, de 12/02/2015), modificada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.
Integren el sector públic instrumental els ens que s'indiquen a continuació, sempre que es troben sota la dependència o vinculació de l'Administració de la Generalitat o d'altres ens del seu sector públic:
 

1. Organismes públics, que es divideixen al seu torn en:

 a)  Organismes Autònoms.

 b)  Entitats de Dret Públic, que podran ser entitats públiques empresarials o altres entitats de dret públic.

2. Societats Mercantils de la Generalitat.

3. Fundacions del Sector Públic de la Generalitat.

4. Consorcis de la Generalitat.

Organismes Autònoms

Funcions: se'ls encomana, en règim de descentralització funcional i en execució de programes específics de l'activitat d'una conselleria, la realització d'activitats administratives, de foment, de prestació o de gestió de serveis públics.


Règim jurídic: es regeixen pel dret administratiu.

Organismos autónomos: información

La informació relativa als organismes autònoms apareix integrada en cada un dels apartats de gvaOberta junt amb la resta de conselleries per tindre la consideració d'Administració pública.

Instituto Valenciano de la Juventud Institut superior d'ensenyances artistiques de la Comunitat Valenciana Servicio Valenciano de empleo y formación Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias Agencia Valenciana de Fomento de Garantía Agraria Instituto Cartográfico valenciano Instituto Valenciano de Administración Tributaria

Entitats de Dret Públic

Funcions: estan facultades per a exercir potestats administratives, realitzar activitats de prestació i de foment, gestionar serveis o produir béns d'interés públic susceptibles o no de contraprestació, per al compliment dels programes corresponents a les polítiques públiques que desplegue l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de les seues competències.


Règim jurídic: es regeixen pel dret privat, excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinguen atribuïdes i en els aspectes específicament regulats per a aquestes en aquesta llei, en els seus estatuts i en la legislació pressupostària.

Es denominen entitats públiques empresarials les entitats de dret públic les funcions de les quals siguen susceptibles de contraprestació.

Entidades de Derecho Público : información

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Entitats de Dret Públic en els enllaços següents:

Agència Valenciana del TurismeInstitut Valencià d'Acció Social Institut Valencià de Finances Culturarts - ObertaInstitut Valencià d'Art Modern - ObertPatronat del Misteri d'Elx - TransparenciaAgència Valenciana d'Avaluació i ProspectivaInstituto Valenciano de Competitividad Empresarial - ObertEntitat de Sanejament d'Aigües Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - ObertaEntidad de Infrestructuras de la Generalitat - Transparencia

Societats Mercantils de la Generalitat

Són aquelles en què la participació directa o indirecta del Consell o dels ens del sector públic instrumental en el seu capital social siga igual o superior al 50 per cent. Per a la determinació d'aquest percentatge, en el cas que en el capital social en participen diverses, se sumaran les participacions corresponents a les entitats integrades en el sector públic de la Generalitat.

 

Tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives.

Règim jurídic: es regiran, com a regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjuí del que s'estableix en la present llei i en la resta de normes de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada.

Sociedades Mercantiles : información

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Societats Mercantils de la Generalitat en els enllaços següents:

Ciutat de les Arts i les Ciències - ObertaAeroport de CastellóSocietat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana

Circuito del Motor y Promoción DeportivaConstrucciones e Infraestructuras de la Generalitat - TransparenciaValenciana d'Aprofitament Energètic de Residus - ObertaCiudad de la Luz
 

Fundacions del Sector Públic de la Generalitat

Són aquelles fundacions en què concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Que es constituïsquen amb una aportació majoritària, directa o indirecta, del Consell o dels ens del sector públic instrumental.

b) Que el seu patrimoni fundacional, amb caràcter de permanència, estiga format en més d'un 50 per cent per béns o drets aportats o cedits per les entitats mencionades.

Tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives. 

Règim jurídic: es regiran, com a regla general, per l'ordenament jurídic privat i la seua legislació específica, sense perjuí del que s'estableix en la present llei i en la resta de normes de dret públic que els siguen aplicables. A aquest efecte, el conjunt dels seus drets i obligacions de caràcter econòmic tindran sempre naturalesa privada. 

Fundaciones del Sector Público de la Generalitat : información

Pot consultar els portals de transparència de les diferents Fundacions del Sector Públic de la Generalitat en els enllaços següents:

Fundació Comunitat Valenciana Regió Europea Fundació Investigació Hospital Universitari La Fe

Fundación Atención Víctimas del Delito Fundació Foment Estudis SuperiorsFundación Palau de les Arts Reina SofíaInstituto de Investigación SanitariaFundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica

Fundación para la Investigación AgroalimentariaFundación Centros de Estudios y Cooperación
Instituto Portuario de Estudios y Cooperación

Consorcis de la Generalitat

Els consorcis formaran part del sector públic instrumental de la Generalitat quan hi siguen adscrits  per aplicació de la normativa bàsica estatal, sempre que els seus actes estiguen subjectes directament o indirectament al poder de decisió de la dita administració.

Consorcios de la Generalitat : información

Pot consultar els portals de transparència dels diferents Consorcis de la Generalitat en els enllaços següents:

Museos de la Comunitat ValencianaConsorci Espacial ValenciàCentre Artesanía de la Comunidad ValencianaConsorcio Valencia Interior