Visualització de contingut web

Saldos comptes GVA

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d'aplicació. Així mateix, a més d'exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l'obligació de publicar tots els moviments d'aquests, tant els pagaments com els ingressos.

Els subjectes obligats a publicar els comptes i els seus moviments són (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig):

  • La Generalitat, que ho farà a l'11 d'abril de 2017 (una vegada finalitzat el primer trimestre de l´any).
  • El sector públic instrumental de la Generalitat, que ho farà a partir del 12 de maig de 2017.
  • Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i les institucions d'autogovern, publicaran els seus comptes a partir del 12 de maig de 2017.

 

Es pot consultar la relació dels diferents comptes i, concretament:

  • Titular del compte, entitat bancària, tipus de compte, denominació, número del compte degudament codificat, sucursal, codi d'identificació fiscal.
  • El saldo actualitzat a les zero hores del dia. Els saldos es publiquen trimestralment, l'últim dia del trimestre i especificaran el saldo mensual dels mesos objecte del trimestre.

 

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes)

Les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i transparència són les que han desenrotllar les mesures oportunes per a l'execució de l'esmentada llei.

 

Informació disponible a partir de l´11 d'abril de 2017.

 

Font: Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
Tresoreria de la Generalitat

Periodicitat d'actualització: trimestral