Visualització de contingut web

Retribucions Empleats Públics

Les retribucions del personal al servici de la Generalitat vénen establides en les lleis de pressupostos de cada any. Les retribucions per a l'exercici 2018 es fixen en la Llei 22/2017, de 29 de desembre, dels Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2018.

+info

Les retribucions dels empleats públics de la Generalitat es defineixen al Capítol III del Títol IV  (articles 73 a 85) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana i les seues quanties es concreten en les lleis de pressupostos anuals.

Les retribucions que percep el personal funcionari es classifiquen en bàsiques i complementàries, a més de les pagues extraordinàries.

Les retribucions bàsiques estan integrades per: 

a) El sou, el qual retribueix el personal funcionari, per l'adscripció del seu cos o escala a un determinat grup o subgrup de classificació professional, o per la seua pertinença a una agrupació professional funcionarial (AP).  En l'actualitat hi ha 5 grups/subgrups: A1, A2, C1, C2, AP.

b) Els triennis, destinats a retribuir l'antiguitat del personal funcionari per cada tres anys de servici.

Les retribucions complementàries consisteixen en

a) El complement de carrera administrativa, el qual depèn de la progressió aconseguida pel personal funcionari dins del sistema de carrera horitzontal (4 graus per grup de classificació). 

b) El complement del lloc de treball que es desglossa en els següents components: 

1. Component competencial o de destinació: retribueix la dificultat tècnica i la responsabilitat que concorren en els llocs de treball (30 nivells). A més, existeix el complement compensatori (CCCE) que es cobra únicament els mesos de març i setembre.

Aquest component es distribueix per grup o subgrup segons la següent taula (Decret 56/2013, de 3 de maig, del Consell):

2. Component d'exercici del lloc de treball o específic: retribueix les condicions particulars dels llocs de treball, així com la dedicació i incompatibilitat exigible per al seu exercici (50 nivells).

c) El complement d'activitat professional o de productivitat: retribueix el grau d'interés, iniciativa o esforç.

d) Les gratificacions per servicis extraordinaris realitzats fora de la jornada normal de treball (dietes).

Les retribucions que pot cobrar un funcionari o funcionària de la Generalitat queden compreses en els següents intervals:

a) Retribució mínima: Grup AP (Sou = 559,50 €), nivell 10 (219,53 €) i complement específic E001 (268,85 €).

La retribució total en BRUT seria de 1.047,88 €.

b) Retribució màxima: Subgrup A1 (Sou = 1.131,36 €), nivell 30 (988,23 €) i complement específic E050 (1.593,61 €).

La retribució total en BRUT seria de 3.713,20 .

A les quantitats anteriors caldria afegir els imports corresponents a l'antiguitat (triennis) i carrera professional, a més de la productivitat i les dietes, quan pertoque.
Per altra banda, cal descomptar les retencions corresponents a la seguretat social, formació i l'IRPF corresponent, amb la qual cosa s'obtenen les retribucions en NET.

 

Altres retribucions

 

Fonts: 

òrgan competent en matèria de funció pública.
òrgan competent en matèria de sanitat.
òrgan competent en matèria d'educació.

 

Data de creació: gener 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: gener 2018