Visualització de contingut web

Retribucions Empleats Públics

Les retribucions del personal al servei de la Generalitat estan establides en les lleis de pressupostos de cada any. Les retribucions per a l'exercici 2017 es fixen en la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat.