Visualització de contingut web

Retribucions Empleats Públics

Les retribucions del personal al servei de la Generalitat estan establides en les lleis de pressupostos de cada any. Les retribucions per a l'exercici 2016 es fixen en la Llei 11/2015, de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat.