Visualització de contingut web

Moviments comptables

La Llei 5/2016, de 6 de maig, de Comptes Oberts per a la Generalitat, declara com a oberts i accessibles tots els comptes bancaris oberts en entitats financeres de les administracions públiques i organismes inclosos en el seu àmbit d'aplicació. A més d'exigir la publicació de tots els comptes i els saldos, també estableix l'obligació de publicar cada moviment entés tal i com s'identifica en comptabilitat.

Els subjectes obligats a publicar els comptes i els seus moviments són (Disposició final quarta Llei 5/2016, de 6 de maig):

  • La Generalitat, que ho fa l'1 de març de 2017.
  • El sector públic instrumental de la Generalitat, que ho farà a partir del 12 de maig de 2017.
  • Les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i les institucions d'autogovern publicaran els seus comptes a partir del 12 de maig de 2017.

Es poden consultar els moviments, tal i com s'identifiquen en la comptabilitat, i a més, les dades següents:

  • Data Registre de Factura o FNO (Data de naixement de l'obligació) segons el tipus de gasto.
  • La data del moviment (pagament).
  • L'import.
  • La classificació orgànica i econòmica (Ordre de 27 de desembre de 2001, DOGV 31-12-01).
  • La persona beneficiària, tret que haja d'anonimitzar-se d'acord amb l'estudi d'impacte en la protecció de dades de caràcter personal especialment protegides.
  • El concepte que motiva el moviment, que vindrà identificat per la classificació funcional, econòmica i, si escau, la línia de subvenció.

 

* Els pagaments i anul·lacions de Caixa Fixa no es mostren en esta consulta. La dita informació la pot consultar a través del següent enllaç.

 

Tota la informació publicada es pot descarregar en format reutilitzable (dades obertes).

Les conselleries amb competències en matèria d'hisenda i transparència són les que han desenrotllat les mesures oportunes per a l'execució de l'esmentada llei.

 

- Informe Estudi d'Impacte de la Llei de Comptes Oberts de la Generalitat.

 

Informació disponible des de l'1 de gener de 2017 (Informació econòmica relativa als moviments comptables del mes anterior una vegada tancada la comptabilitat).

 

Font: Conselleria d´Hisenda i Model Econòmic
Tresoreria de la Generalitat

Data d'actualització: març de 2017
Periodicitat d'actualització: mensual