Visualització de contingut web

Inspecció General de Serveis

Les funcions de la Inspecció General de Serveis, integrada en la Subdirecció General d'Atenció a la Ciutadania, Qualitat i Inspecció de Serveis, es regulen en el Decret 68/2014, de 9 de maig, del Consell, pel qual es regula l'exercici de la competència i les funcions de la inspecció general dels serveis. La Inspecció General de Serveis és el màxim òrgan intern de control i inspecció, encarregat de la vigilància de l'estricte compliment de la legalitat i de l'observança dels principis generals de l'objectivitat, la imparcialitat, l'eficàcia i l'eficiència a què es deu l'organització pública de l'Administració de la Generalitat.