Visualització de contingut web

Informes de Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DE L'INTERVENCIÓ GENERAL DE LA GENERALITAT

 

L'execució pressupostària de despeses mostra la despesa real efectuada mensualment, en contrast amb la despesa inicial continguda en els pressupostos.

Així, a 31 de agost de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 61,21%, és a dir, s'han executat despeses per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'executar pressupost per valor d'un 38,79% del pressupost inicial, per a poder executar-ho completament.

Consulte dades execució mensual despeses.

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

Així, a 31 de agost de 2018, en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 63,73%, és a dir, s'han generat drets de cobrament per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, d'ací a final d'any, la Generalitat hauria d'obtindre drets de cobrament per valor d'un 36,27% del pressupost inicial per a poder cobrir la totalitat de les despeses pressupostats.

Consulte dades execució mensual ingressos.

 

Font: òrgan competent en matèria de comptabilitat
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: setembre 2018

Informes d'Execució Pressupostària

INFORMES D'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA AUTONÒMICS (CIMCANET)

 

En el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a més de la consulta dels informes mensuals, permet accedir a la sèrie acumulada completa d'Ingressos i Despeses des de 2011.

La informació de base utilitzada és l'arreplega en els "Qüestionaris d'informació comptable normalitzada", format acordat amb les CC.AA. per a la remissió d'informació de caràcter mensual d'acord amb el que establix l'Acord 24/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera de 12 de novembre de 2012 pel qual s'establix la remissió d'informació resumida mensual per part de les comunitats autònomes, fixant el contingut, format i periodicitat de la recollida d'informació i la seua publicació.

 

Consulte les bases de dades de l'Estat.

 

Fonts: Secretaria d'Estat d'Hisenda i Ministeri d'Hisenda
Data de creació: gener 2016
Periodicitat: anual
Data d'actualització: agost 2018