Visualització de contingut web

Incompatibilitats dels alts càrrecs

Normativa jurídica:

Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes, modificada per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat.

 

Decret 65/2018, de 18 de maig, del Consell, pel qual es desplega la Llei 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'incompatibilitats i conflictes d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes. (Aquest decret entrarà en vigor als 20 dies següents de la publicació en el DOGV núm. 8304 de 28 de maig de 2018).

 

Font: òrgan competent en matèria d'incompatibilitats i conflicte d'interessos de persones amb càrrecs públics no electes
Data de creació: maig 2018
Periodicitat: La informació s'actualitza cada vegada que hi haja una modificació
Data d'actualització: maig 2018