alts càrrecs

 • Vicent Soler i Marco

 • Conseller d´Hisenda i Model Econòmic
 • Data de nomenament: 29/06/2015 DOCV
 • C/ Palau 14. 46003 València
 • soler_vicimar@gva.es
 • 961 613 207

Agenda

Agenda desembre
 • La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, com a departament responsable del Consell de la Generalitat en matèries d'hisenda, model econòmic i finançament, sector públic instrumental de la Generalitat, excepte els seus organismes autònoms i els consorcis sanitaris adscrits a aquesta, patrimoni, projectes i fons europeus, i tecnologies de la informació i comunicació de l'Administració, exerceix en aquestes àrees les màximes competències que legalment té atribuïdes, amb la direcció superior del conseller o consellera, i s'estructura en tres nivells: òrgans superiors, nivell directiu i nivell administratiu.

 • El conseller o consellera d'Hisenda i Model Econòmic és l'òrgan superior jeràrquic del departament i exerceix totes les atribucions conferides per la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, així com qualsevol altra que li atorgue l'ordenament jurídic en l'àmbit competencial assignat a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Correspondrà, per tant, al conseller o consellera resoldre en última instància els recursos administratius que s'interposen contra resolucions de la Sotssecretaria i de les secretaries autonòmiques quan no esgoten la via administrativa, llevat de les excepcions establides en les lleis i reglaments.

 • La persona titular de la Conselleria, sota l'autoritat superior del Consell, assumeix la representació orgànica de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic davant de qualsevol classe d'institucions públiques i privades.

Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat estan regulades en les lleis de pressupostos aprovades cada any per les Corts. Les retribucions per a l'any 2017 es preveuen en la LLEI 14/2016, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2017.

 • Sou i complements i: 58.757,52 €
 • Import trienis i: 8.063,16 €

Retribució bàsica destinada a retribuir l'antiguitat del personal funcionari i que consistix en una quantitat igual per a cada grup o subgrup de classificació professional o per a les agrupacions professionals per cada tres anys de servici. (Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana).

 • Retribució íntegra: 66.820,68 €

Retribucions anuals brutes. Imports expressats en euros

cargando datos