Visualització de contingut web

Estabilitat pressupostària

GRAU DE COMPLIMENT DE L'OBJECTIU D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA (OEP) DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PROPORCIÓ DEL DÈFICIT/SUPERÀVIT PÚBLIC RESPECTE AL PIB (%)

 

L'article 135 de la Constitució Espanyola (CE) diu que: "Totes les Administracions Públiques adequaran les seues actuacions al principi d'estabilitat pressupostària".
Per a fer efectiu aquest precepte, es va dictar la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que té com a objectius, a més de garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia espanyola i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.
Un dels instruments que regula l'esmentada llei és la fixació dels objectius d'estabilitat pressupostària, de deute públic i de la regla de despesa, que s'estableixen per a cada exercici per Acord de Consell de ministres.
Així doncs, les desviacions de l'objectiu d'estabilitat pressupostària és la diferència entre el dèficit obtingut (o real) i l'objectiu proposat.

 

 

Això suposa que en 2016 la Comunitat Valenciana incorregué en un dèficit públic superior en 0,8 punts percentuals (p.p.) al OEP fixat pel Govern per a la regió.

 

Descàrrega dades objectiu d'estabilitat (en format reutilitzable).

 

 

 

RÀTIO DEL DÈFICIT/SUPERÀVIT PÚBLIC RESPECTE A LA POBLACIÓ (euros per capita)

 

 

Això suposa que en 2016 cada valenciana i/o valencià hauria d'haver dedicat 318 euros per a cobrir el dèficit autonòmic.

 

Descàrrega dades ràtio dèficit respecte a població (en format reutilitzable).

 

 

AVALUACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER

 

Per a garantir el compliment efectiu del principi de sostenibilitat financera per les Administracions Públiques l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) emet un informe en el qual s'avaluen els Plans Econòmics Financers de les CC.AA.

 

Descàrrega l'últim informe de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana (pdf).

 

Consulta la sèrie d'informes de l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) sobre la Comunitat Valenciana.

 

Fonts: Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, INE i òrgan competent en matèria de transparència

Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: anual
Data actualització: gener 2018