Visualització de contingut web

Comandes de Gestió

Les comandes de gestió són un procediment per mitjà del qual un òrgan administratiu pot encarregar la gestió d'activitats de caràcter material o tècnic a altres òrgans o entitats de la mateixa o de distinta administració.

Les comandes de gestió es regulen en l'article 11 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic:

"La realització d'activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans administratius o de les entitats de Dret Públic podrà ser encomanada a altres òrgans o entitats de Dret Públic de la mateixa o de distinta Administració, sempre que entre les seues competències estiguen eixes activitats, per raons d'eficàcia o quan no es posseïsquen els mitjans tècnics idonis per al seu exercici.

Les comandes de gestió no podran tindre per objecte prestacions pròpies dels contractes regulats en la legislació de contractes del sector públic. En este cas, la seua naturalesa i règim jurídic s'ajustarà al que preveu esta."

Respecte d'això, quan s'encarregue a una entitat que tinga atribuïda la condició de mitjà propi es regirà conforme el que preveuen els articles 4.1.n) i 24.6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

La informació relativa a les comandes de gestió es publica des de gener de 2016.

 

Font: Subsecretaria de cada departament o organisme

 

Data d'actualització: desembre de 2017
Periodicitat d'actualització: La informació s'actualitza cada vegada que se signa una comanda de gestió