Ejecución presupuestaria

Ejecución presupuestaria

L'execució pressupostària de gastos mostra el gasto real efectuat mensualment, en contrast amb el gasto inicial contingut en els pressupostos.

Així, en el mes de desembre de 2016 en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 103,87%, és a dir, s'han executat gastos per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, la Generalitat va executar pressupost per damunt del pressupost inicial en un 3,87%.

Vegeu dades resultes execució per capítols de despesa. (provisional desembre) Exercici 2016. (en format reutilitzable)

Vegeu dades execució per capítols de despesa. (provisional desembre) Exercici 2016. (en format reutilitzable)

L'altra cara de la moneda ho representen els ingressos. D'esta manera, l'execució pressupostària d'ingressos mostra els drets de cobrament que s'han originat en l'exercici enfront dels ingressos previstos en els pressupostos.

Així, en el mes de desembre de 2016 en el total de la Generalitat el grau d'execució és del 109,88%, és a dir, s'han generat drets de cobrament per eixe percentatge en relació al pressupost inicial.
Dit d'una altra manera, en l'exercici 2016, la Generalitat va obtindre drets de cobrament per damunt del pressupost inicial en un quasi 10%, és a dir, cobrix la totalitat dels gastos pressupostats més eixe percentatge addicional.

Vegeu dades resultes execució per capítols d'ingrés. (provisional desembre) Exercici 2016 (en format reutilitzable)

Vegeu dades execució per capítols d'ingrés. (provisional desembre) Exercici 2016 (en format reutilitzable)

 

Data d'actualització: març de 2017
Periodicitat d'actualització: mensual

 

 

 

Visualització de contingut web

Informes d'execució pressupostària autonòmics (CIMCANET)

En el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, a més de la consulta dels informes mensuals, permet accedir a la sèrie acumulada completa d'Ingressos i Gastos des de 2011. 

La informació de base utilitzada és l'arreplega en els "Qüestionaris d'informació comptable normalitzada", format acordat amb les CC.AA. per a la remissió d'informació de caràcter mensual d'acord amb el que establix l'Acord 24/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera de 12 de novembre de 2012 pel qual s'establix la remissió d'informació resumida mensual per part de les comunitats autònomes, fixant el contingut, format i periodicitat de la recollida d'informació i la seua publicació. 

Vegeu bases de dades de l'Estat

Altres indicadors:

Visualització de contingut web

Altres indicadors

A més, de l'anterior, hi ha altres indicadors que ens donen idea de l'evolució de l'execució pressupostària. D'ells, a continuació es presenten dos possibilitats.

Gasto per habitant:

El gasto per habitant és el resultat de dividir les obligacions no financeres reconegudes netes entre el número habitants.

Evolució gasto per habitant (euros)

Açò suposa un gasto per habitant de 2.883,70 euros a 1 de gener de 2015.

Ràtio d'inversions respecte a les subvencions rebudes:

El ràtio inversions respecte a subvencions rebudes és el resultat de dividir les inversions realitzades per la Generalitat entre les subvencions de l'Estat i europees.

Evolució del ràtio inversions respecte a subvencions (percentatge)

Açò suposa que en 2015, les inversions de la Generalitat es van finançar en quasi un 11% amb subvencions procedents de l'Estat i europees.

Vegeu dades inversions - subvencions. (en format reutilitzable)

 

Data d'actualització: novembre de 2016
Periodicitat d'actualització: anual