Visualització de contingut web

Deute públic

Descàrrega Dades Deute Públic (format reutilitzable)

 

Informació sobre el deute públic de la Generalitat, amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i l'endeutament relatiu.

- Deute viu.
- Endeutament per habitant.
- Endeutament relatiu.

 

DEUTE PÚBLIC:

 

Per a sufragar els serveis públics, la Comunitat Valenciana adquireix finançament a través de diferents fórmules, com emissions de deute o préstecs. Aquestes operacions poden contractar-se a curt, mitjà o llarg termini. Així, els períodes d'amortització són variats, podent ser de diversos anys o inclús de lustres. En cada exercici, es pot amortitzar part d'aquestes quantitats, refinançar-ne una altra part i continuar captant finançament en funció de les necessitats.

El deute financer, o deute viu, és la suma dels imports pendents d'amortitzar a hores d'ara.

L'estoc de Deute viu a 31 de desembre de 2016 a la Comunitat Valenciana, és de 44.658 milions d'euros.

(Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades per Banc d'Espanya. Calculat segons el Protocol de Dèficit excessiu).

 

Evolució del deute viu a la Comunitat Valenciana (2004-2016)
(milions d'euros)

Font: Butlletí Estadístic del Banc d'Espanya.

El Deute viu a 31 de desembre de 2016 a la Comunitat Valenciana per instruments financers, es compon de 1.131 milions d'euros en bons i pagarés (3%); 8.503 en préstecs amb entitats financeres (19%); 34.224 en el fons de finançament de comunitats autònomes (77%); i 800 en altres (2%).
(Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades per Banc d'Espanya i INE. Calculat segons el Protocol de Dèficit excessiu).

 

Deute de la Comunitat Valenciana a 31 de desembre de 2016 per instruments financers
(milions d'euros)

 

ENDEUTAMENT PER HABITANT:

 

L'índex relatiu al deute per capita, o endeutament per habitant, s'obté dividint el deute total existent a una data determinada entre el nombre d'habitants.

Deute per habitant = Volum deute viva / Nombre d'habitants (*)

(*) Xifres oficials de població. Dades provisionals a 01/07/2016 i definitives a 01/01/2016.

El deute per habitant corresponent a 31 de desembre de 2016 és de 9.051 €/habitant.

Açò suposa que cada valencià i/o valenciana hauria d'haver destinat 9.051 euros per a poder sufragar completament el deute autonòmic existent a 31 de desembre de 2016.

(Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades per Banc d'Espanya i INE.)

 

Evolució de l'endeutament per habitant a la Comunitat Valenciana (2004-2016)
(euros per habitant)

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PIB REGIONAL:

 

Una altra fórmula molt utilitzada per a avaluar l'endeutament consisteix a relacionar-lo amb el Producte Interior Brut, amb l'objecte de comprovar el percentatge que representa el deute sobre el PIB.

Endeutament relatiu respecte al PIB = Deute Total/PIB

L'endeutament relatiu respecte al PIB a 31 de desembre de 2016 a la Comunitat Valenciana és del 42,50%.

Açò suposa que a la Comunitat Valenciana, per amortitzar el deute viu existent a 31 de desembre de 2016, de cada 100 euros que es produeixen, es deurien destinar 42,50 euros a cancel·lar deute.

(Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades per Banc d'Espanya i INE. Calculat segons el Protocol de Dèficit excessiu).

 

Evolució de l'endeutament respecte al PIB a la Comunitat Valenciana (2004-2016)
(percentatge)

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PRESSUPOST:

 

A més de l'anterior, també hi ha una altra forma de calcular l'endeutament relatiu, i és posant-lo en relació amb el pressupost de la Comunitat Autònoma.

Endeutament relatiu = Deute autonòmic/Pressupost autonòmic (ingressos corrents liquidats)

L'endeutament relatiu respecte al pressupost d'ingressos corrents liquidats de la Comunitat Valenciana era del 379,18% en 2016.

Açò suposa que, si la Generalitat haguera destinat íntegrament els seus ingressos corrents en 2016 per a pagar el deute, hauria necessitat multiplicar-los quasi per quatre, només per a aquest fi, o el que és el mateix, necessita els ingressos corrents de pràcticament quatre anys per a liquidar la deute.

(Font: Institut Valencià de Finances. Dades d'elaboració pròpia, basant-se en les dades de deute corresponent a 31 de desembre de cada exercici, publicades per Banc d'Espanya, sobre els ingressos corrents dels pressupostos liquidats consolidats de l'exercici).

 

Evolució de l'endeutament respecte al pressupost de la Comunitat Valenciana (2004-2015)
(percentatge)

 

Data d'actualització: abril de 2017
Periodicitat de l'actualització: trimestral