Visualització de contingut web

Deute públic

Informació sobre el deute públic de la Generalitat, amb indicació de la seua evolució, de l'endeutament per habitant i l'endeutament relatiu.

Per a sufragar els serveis públics, la Comunitat Valenciana adquireix finançament a través de diferents fórmules, com emissions de deute o préstecs. Aquestes operacions poden contractar-se a curt, mitjà o llarg termini. Així, els períodes d'amortització són variats, podent ser de diversos anys o inclús de lustres. En cada exercici, es pot amortitzar part d'aquestes quantitats, refinançar-ne una altra part i continuar captant finançament en funció de les necessitats.

 

DEUTE FINANCER O DEUTE VIU

 

El deute financer o deute viu, és la suma dels imports pendents d'amortitzar a hores d'ara.
L'estoc de deute viu a 31 de desembre de 2017 a la Comunitat Valenciana, és de 46.187 milions d'euros.

 

Evolució del deute viu a la Comunitat Valenciana
(milions d'euros)

Evolució del deute viu a la Comunitat Valenciana

Evolució del deute viu a la Comunitat Valenciana

Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades pel Banc d'Espanya. Calculat segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

El deute viu a 31 de desembre de 2017 a la Comunitat Valenciana per instruments financers, es compon de 962 milions d'euros en bons i pagarés (2%); 7.577 en préstecs amb entitats financeres (17%); 37.131 en el fons de finançament de comunitats autònomes (80%); i 517 en altres (1%).
 

 

Deute de la Comunitat Valenciana a 31 de desembre de 2017 per instruments financers
(milions d'euros)

Deute de la Comunitat Valenciana per instruments financers

Deute de la Comunitat Valenciana per instruments financers

Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades pel Banc d'Espanya. Calculat segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

ENDEUTAMENT PER HABITANT

 

L'índex relatiu al deute per capita o endeutament per habitant s'obté dividint el deute total existent a una data determinada entre el nombre d'habitants.

Deute per habitant = Volum deute viu / Nombre d'habitants (*)

El deute per habitant corresponent a 31 de desembre de 2017 és de 9.364 €/habitant.

Açò suposa que cada valencià i/o valenciana hauria d'haver destinat 9.364 euros per a poder sufragar completament el deute autonòmic existent a 31 de desembre de 2017.

(*) Xifres oficials de població. Dades provisionals a 01/07/2017.

 

Evolució de l'endeutament per habitant a la Comunitat Valenciana
(euros per habitant)

Evolució endeutament per habitant a la Comunitat Valenciana

Evolució endeutament per habitant a la Comunitat Valenciana

 

Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades pel Banc d'Espanya i INE.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PIB REGIONAL

 

Una altra fórmula molt utilitzada per a avaluar l'endeutament consisteix a relacionar-lo amb el Producte Interior Brut, amb l'objecte de comprovar el percentatge que representa el deute sobre el PIB.

Endeutament relatiu respecte al PIB = Deute Total/PIB

L'endeutament relatiu respecte al PIB a 31 de desembre de 2017 a la Comunitat Valenciana és del 42,50%.

Açò suposa que a la Comunitat Valenciana, per amortitzar el deute viu existent a 31 de desembre de 2017, de cada 100 euros que es produeixen, es deurien destinar 42,50 euros a cancel·lar deute.

 

Evolució de l'endeutament respecte al PIB a la Comunitat Valenciana
(percentatge)

Evolució endeutament respecte al PIB Comunitat Valenciana

Evolució endeutament respecte al PIB Comunitat Valenciana

 

Font: Institut Valencià de Finances, basant-se en dades de deute publicades pel Banc d'Espanya i INE. Calculat segons el Protocol de dèficit excessiu.

 

ENDEUTAMENT RELATIU RESPECTE AL PRESSUPOST

 

També es pot calcular l'endeutament relatiu posant-lo en relació amb el pressupost de la Comunitat Autònoma.

Endeutament relatiu respecte al pressupost = Deute autonòmic / Pressupost autonòmic (ingressos corrents liquidats)

L'endeutament relatiu respecte al pressupost d'ingressos corrents liquidats de la Comunitat Valenciana és del 357% en 2017. Si ho calculem tenint en compte el deute de l'Administració General, el ràtio descendeix al 340%.

Açò suposa que, si la Generalitat haguera destinat íntegrament els seus ingressos corrents en 2017 per a pagar el deute, hauria necessitat multiplicar-los per tres i mig, només per a aquest fi, o el que és el mateix, necessita els ingressos corrents de pràcticament tres anys i mig per a liquidar la deute.

 

Evolució de l'endeutament respecte al pressupost de la Comunitat Valenciana
(percentatge)

Deute Comunitat Valenciana / Ingressos corrents

Evolució endeutament respecte al pressupost Comunitat Valenciana

Deute Administració General / Ingressos corrents

Evolució endeutament respecte al pressupost Administració General

Evolució endeutament respecte al pressupost Comunitat Valenciana

Font: Institut Valencià de Finances. Dades d'elaboració pròpia, basant-se en les dades de deute corresponent a 31 de desembre de cada exercici, publicades pel Banc d'Espanya, sobre els ingressos corrents dels pressupostos liquidats consolidats de l'exercici.

 

Font: òrgan competent en matèria de finançament

Data de creació: octubre 2016
Periodicitat: trimestral
Data actualització: abril 2018