Visualització de contingut web

Caixa Fixa

- Concepte:

L'article 63 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, modificat per la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, defineix les bestretes de caixa fixa com: "provisions de fons de caràcter extrapressupostari i permanent que es realitzen a les habilitacions per a l'atenció immediata de despeses periòdiques o repetitives i posterior aplicació al pressupost"

Així doncs, els fons de caixa fixa estan destinats a l'atenció immediata de bestretes que pogueren derivar-se de l'activitat de les distintes conselleries, en concret, segons el que disposa l'article 1 del Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen els fons de caixa fixa (DOGV núm. 8007 de 24/03/2017) es destinen a  "les despeses periòdiques o repetitives, com els referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de semblants característiques".

- Límits de la Caixa Fixa:

No podran realitzar-se, amb càrrec a aquests fons de caixa fixa, pagaments individualitzats superiors a 5.000 euros, es a dir, cap tercer pot cobrar més de 5.000 euros per factura mitjançant este sistema.

D'altra banda, la quantia global dels fons de caixa fixa s'establix per la Tresoreria, no podent excedir el 7% del total dels crèdits inicials del capítol de despeses corrents en els pressupostos de cada conselleria o organisme autònom.

En tot cas, els fons destinats a bestretes tenen el caràcter de fons públics, formant part de la Tresoreria de la Generalitat.

- Funcionament de la Caixa Fixa:

Les caixes fixes es tanquen a finals d'any, aproximadament el 22 de desembre. Quan s'inicia el nou exercici pressupostari, les conselleries realitzen l'estimació de la despesa de les seues caixes fixes i posteriorment es procedeix a la seua comptabilització prèvia intervenció. Açò succeïx a finals de març o principis d'abril, per la qual cosa durant els mesos de gener, febrer i gran part de març no es realitzen pagaments per les caixes fixes.

Una volta les caixes fixes comencen a funcionar, al voltant del mes d'abril, els pagaments es comptabilitzen i és en aquest moment quan automàticament es publiquen en gva Oberta. Per la qual cosa, com a exemple, les despeses realitzades al mes de gener poden aparéixer publicades en el mes de maig. 

En conclusió, independentment de quan es realitze la despesa, únicament es produirà el seu pagament quan s'obrin les caixes fixes (cap a finals de març o principis d'abril) i es reflectirà en el sistema una volta haja sigut comptabilitzat, el que suposa un nou retard.

 

Font: òrgan competent en matèria de tresoreria de la Generalitat

Data de creació: octubre 2015
Periodicitat: mensual
Data d'actualització: març 2018

Cerca de dades de caixa fixa
Última data d'actualització de les dades 12/08/2018