Visualització de contingut web

Bon Govern en la Generalitat

1. ADHESIÓ AL CODI DE BON GOVERN DE LA GENERALITAT:

 

El Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, pel qual s'aprova el Codi de Bon Govern de la Generalitat pretén dotar els alts càrrecs d'un instrument que guie les seues actuacions amb l'objectiu de fer unes administracions públiques integres, eficaces i eficients.

Amb l'entrada en vigor del Codi de Bon Govern, a més de respondre al mandat de l'article 27 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, es perseguix promoure la millora de la qualitat democràtica i la generació de vincles de confiança entre les institucions i la ciutadania.

Este Codi combina normes de caràcter clarament jurídic amb criteris de conducta, valors democràtics i principis ètics com la integritat, la sobrietat, l'exemplaritat, la responsabilitat i la cooperació, elevant-los a obligatori compliment pels alts càrrecs del Consell i sector públic instrumental i de tots i totes els que s'adherisquen voluntàriament.

 

Codi de Bon Govern de la Generalitat

 

AVALUACIÓ DE LA IMPLANTACIÓ DEL CODI DE BON GOVERN:

 

*Tal com regula el Decret 56/2016, del Consell, de 6 de maig, les persones que s'adherisquen de manera voluntària al Codi de Bon Govern de la Generalitat i desitgen que es publique en el portal de transparència de la Generalitat Valenciana, gva Oberta, poden remetre el document firmat a l'adreça de correu electrònic portaltransparencia@gva.es.

 

2. RÈGIM D'INCOMPATIBILITATS DELS ALTS CÀRRECS DE LA GENERALITAT:

 

Normativa jurídica:

LLEI 8/2016, de 28 d'octubre, de la Generalitat, d'Incompatibilitats i Conflictes d'Interessos de Persones amb Càrrecs Públics no Electes.

 

Data d'actualització: maig de 2017
Periodicitat d'actualització: La informació s'actualitza cada vegada que un alt càrrec corresponent al Consell, Sector Públic Instrumental o assimilat, és nomenat o cessat