Visualització de contingut web

Béns de la GVA

La Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana (d'ara en avant, LPGV), modificada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, establix que:

- El Patrimoni de la Generalitat està constituït pel conjunt dels béns i drets que li pertanguen per qualsevol títol.

- També formen part del Patrimoni de la Generalitat els béns i drets que integren el patrimoni diferenciat dels organismes públics vinculats o que depenen, sense perjuí de les especialitats contingudes en esta llei i en les seues lleis de creació.

La Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, obliga a publicar l'inventari de béns i drets de la Generalitat que almenys inclourà els béns immobles de domini públic i una relació de béns mobles de valor históric artístic o d'alt valor econòmic, en els termes en què es desenrotlle reglamentàriament. Així mateix s'informarà sobre el nombre de vehicles oficials.

 

Font: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Subdirecció General de Patrimoni i Museus

 

Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
Subdirecció General de Patrimoni

 

Data d'actualització: febrer de 2017
Periodicitat d'actualització: anual